معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

دوره نقاشی شیشه

دوره نقاشی شیشه

                 مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي               جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                                       واحد هنر

نقاشی شیشه ترم پاییز

رديف

عنوان درس

استاد

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

1

نقاشی شیشه

خانم امینیان

32

دوشنبه 12-9

240000