معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

دوره نقاشی شیشه

دوره نقاشی شیشه

     مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي              جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                                       واحد هنر

برنامهآموزشی ترمزمستان 97 نقاشی شیشه

رديف

عنوان درس

استاد

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

1

نقاشی شیشه

اشرف ستارزاده

22

یکشنبه 12-9

200000