معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

خوشنویسی

خوشنویسی

            

برنامه آموزشی ترم تابستان 97 دوره­ی خوشنویسی دانشگاه هنر

رديف

عنوان درس

استاد

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

کل دوره

خوشنویسی

استاد جمشیدی

12جلسه

شنبه و یکشنبه

سه شنبه و چهارشنبه

14-19

175000