معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

خوشنویسی

خوشنویسی

            

   مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                         واحد هنر

گروه سنی 17-7 سال

                                           برنامه خوشنویسی

ردیف

عنوان درس

مدت ساعت

روز و ساعت تشکیل کلاس

استاد

شهریه (تومان)

ترم 1

نی یا خودکار

20 ساعت

10جلسه

شنبه-یکشنبه-

سه شنبه-چهارشنبه

17/30-13/30

استاد جمشیدی

150000

ترم 2

نی یا خودکار

20 ساعت

10 جلسه

شنبه-یکشنبه-

سه شنبه-چهارشنبه

17/30-13/30

استاد جمشیدی

150000