معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

نقاشی

نقاشی

            

   مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                         واحد هنر

گروه سنی 17-7 سال

                                           برنامه نقاشی

ردیف

عنوان درس

مدت ساعت

روز و ساعت تشکیل کلاس

استاد

شهریه (تومان)

ترم 1

تکنیک مدادرنگ

20ساعت

10جلسه

شنبه، دوشنبه

10-12

13-15

خانم اسدی

165000

ترم 2

تکنیک آبرنگ

20 ساعت

10 جلسه

شنبه، دوشنبه

10-12

13-15

خانم اسدی

165000