معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

دوره تربیت مربی هنر کودک

دوره تربیت مربی هنر کودک

                    مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي         جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                                       واحد هنر

دوره تربیت مربی هنر کودک جهاددانشگاهی واحد هنر

ترم بهار 1397

مدت دوره

(ساعت)

روز

تشكيل كلاس

ساعت تشکیل کلاس

شهريه

(تومان)

مدت دوره

80ساعت

پنجشنبه 

16-9

 

 

530000

3 ماه

برای ببببر