معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

دوره تربیت مربی هنر کودک

دوره تربیت مربی هنر کودک

               

مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي

برنامه آموزشی ترم بهار 98 دوره­ی تربیت مربی نمایش خلاق دانشگاه هنر

رديف

عنوان درس

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

کل دوره

تربیت مربی نمایش خلاق

70

پنجشنبه 16-9

650000


 

 

 

 

 

 

 

 

مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي

برنامه آموزشی ترم بهار 98 دوره­ی تربیت مربی هنر کودک دانشگاه هنر

رديف

عنوان درس

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

کل دوره

هنر کودک

70

کد 1پنجشنبه16-9

600000

کد2شنبه و چهارشنبه

19-16