معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

دوره تربیت مربی هنر کودک

دوره تربیت مربی هنر کودک

                    مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي         جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                                       واحد هنر

دوره تربیت مربی هنر کودک جهاددانشگاهی واحد هنر

 

رديف

عنوان درس

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

کل دوره

هنر کودک

70

پنجشنبه

16-9

530000